ROBIN Software B.V. verkoopvoorwaarden

Robin Software B.V. (hierna:”ROBIN”) is ingeschreven in het Handelsregister bij de KvK te Apeldoorn onder nummer 53928067.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Verkoop Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen ter zake van Levering van producten, gebruiksrechten en/of Diensten door ROBIN aan of ten behoeve van Opdrachtgever.

1.2 In geval bepalingen in de Overeenkomst strijdig zijn met deze Verkoop Voorwaarden, prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst.

1.3 Afwijkingen van deze Verkoop Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen hebben slechts betrekking op de overeenkomst waarbij ze zijn gemaakt.

1.4 Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden die de Opdrachtgever eventueel gebruikt, zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en ROBIN, tenzij uitdrukkelijk door ROBIN aanvaard.

2. Definities

In deze Verkoop voorwaarden is een aantal begrippen gedefinieerd die met een hoofdletter worden aangeduid:

Beschikbaarheid het percentage van de tijd waarin Opdrachtgever gebruik kan maken van de SaaS.

Diensten de door ROBIN te verrichten werkzaamheden, zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, daaronder tevens begrepen de SaaS;

Documentatie de technische beschrijvingen en gebruikershandleidingen bij de Programmatuur;

Functionaliteit de gebruiksfuncties en gebruiksmogelijkheden van de Programmatuur, al dan niet onderverdeeld in deel Functionaliteit of modules;

Implementatie het inrichten en/of configureren van de Programmatuur en het instrueren van gebruikers, zodat zij de Programmatuur kunnen (gaan) gebruiken;

Incident een verstoring in de Beschikbaarheid van de Functionaliteit;

Levering het feitelijk ter beschikking stellen van zaken en/of Diensten door ROBIN aan Opdrachtgever;

Opdrachtgever de wederpartij van ROBIN (de klant) bij aanbiedingen, overeenkomsten en/of daaruit voortvloeiende verbintenissen;

Overeenkomst de specifieke overeenkomst tussen ROBIN en Opdrachtgever waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen ten aanzien van de door ROBIN aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen Programmatuur of door ROBIN te leveren Diensten zijn vastgelegd;

Programmatuur de door ROBIN aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde of te stellen computerprogrammatuur;

SaaS “Software as a Service” De Dienst bestaande uit het door ROBIN ten behoeve van Opdrachtgever via internet ter beschikking stellen van in de Overeenkomst genoemde Programmatuur;

3. Inspanningsverbintenis

3.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, rust op ROBIN een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

3.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, garandeert ROBIN nimmer de geschiktheid voor een bepaald specifiek doel of functie, waaronder besparingen of verbetering van de bedrijfsresultaten.

4. Prijzen en vergoedingen

4.1 Tenzij anders vermeld, zijn de door ROBIN geoffreerde en/of tussen partijen overeengekomen prijzen steeds exclusief omzetbelasting.

4.2 ROBIN heeft het recht prijzen en de overeengekomen jaarlijkse vergoedingen telkens per 1 januari te indexeren aan de hand van het Prijsindexcijfer voor Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloning voor de bedrijfstak Zakelijke Dienstverlening, zoals jaarlijks vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek te ’s-Gravenhage, op de meest recente tijdsbasis met als basis 2000=100.

5. Betaling

5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling van aan ROBIN verschuldigde bedragen uiterlijk op de veertiende (14e) kalenderdag na de dagtekening van de desbetreffende factuur plaats te vinden. Betaling zal geschieden in gangbare Nederlandse valuta (Euro).

5.2 Facturering vindt bij eenmalig verschuldigde bedragen direct na ondertekening van de Overeenkomst plaats. Bij overeenkomsten met een looptijd langer dan één (1) jaar wordt steeds jaarlijks vooruit gefactureerd.

5.3 Een betaling is eerst voltooid op de dag waarop het bedrag op de bankrekening van ROBIN is bijgeschreven.

5.4 Bij niet-tijdige betaling door de Opdrachtgever is deze vanaf de dag waarop betaling aan ROBIN uiterlijk plaats diende te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ad 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle wordt gerekend.

5.5 Ingeval van niet-tijdige betaling en schriftelijke ingebrekestelling (aanmaning) is ROBIN bevoegd (verdere) levering van zaken en/of Diensten en het gebruiksrecht van of toegang tot Programmatuur en/of Diensten op grond van enige Overeenkomst met Opdrachtgever op te schorten tot het moment waarop de Opdrachtgever haar betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5.6 Ten laste van de Opdrachtgever komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die ROBIN als gevolg van niet nakoming door de Opdrachtgever van diens verplichtingen jegens ROBIN heeft moeten maken.

5.7 Daarnaast is ROBIN bij niet-tijdige betaling gerechtigd de Overeenkomst door enkele schriftelijke mededeling zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van ROBIN op volledige betaling van het verschuldigde vermeerderd met vergoeding van alle door haar geleden schade, indien Opdrachtgever ook na ingebrekestelling met daarin een gestelde redelijk termijn nalatig blijft in het voldoen aan zijn (volledige) betalingsverplichtingen.

5.8 Ieder beroep op verrekening van de Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij het beroep op verrekening een vordering op ROBIN betreft welke ROBIN onvoorwaardelijk heeft erkend.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en) is tegenover de andere partij aansprakelijk voor vergoeding van de door de andere partij geleden dan wel te lijden schade.

6.2 De aansprakelijkheid voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst is beperkt tot directe vermogensschade en per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag van de factuurwaarde die betrekking heeft op de desbetreffende Overeenkomst. Bij een Overeenkomst met een looptijd langer dan één jaar wordt onder de factuurwaarde verstaan het bedrag, zijnde het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor het desbetreffende jaar waarin de gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen zich voordoet/voordoen door Opdrachtgever aan ROBIN is betaald.

6.3 Onder directe vermogensschade wordt het volgende verstaan:

 • redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van ROBIN aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, zulks indien en voor zover de Overeenkomst niet door of op vordering van Opdrachtgever ontbonden wordt/is.

 • de kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of veranderingen in Apparatuur, Programmatuur, specificaties, materialen of Documentatie, aangebracht ter beperking dan wel ter herstel van schade;

 • de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;

 • de redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schade-oorzaak, de aansprakelijkheid, de schade en de wijze van herstel.

6.4 Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder gederfde winst of schade door bedrijfsstagnatie,
is uitgesloten.

6.5 De in lid 2 en 3 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen:

 • ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;

 • indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van een der partijen, waaronder diens werknemers en ingeschakelde derden;

 • in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten.

6.6 In geen geval garandeert ROBIN de ononderbroken beschikbaarheid van telecommunicatieverbindingen en, indien van toepassing, de ononderbroken toegang tot haar Diensten al dan niet via het internet of andere netwerken van ROBIN dan wel derden.

6.7 De aansprakelijkheid van een partij wegens tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat pas nadat de nalatige partij door de andere partij in gebreke is gesteld, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn.

6.8 Voorwaarde voor een recht op schadevergoeding is dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan ervan schriftelijk bij ROBIN meldt.

7. Overmacht

7.1 Ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) door buiten de macht van partijen gelegen omstandigheden (zoals, maar niet daartoe beperkt brand, watersnood, vorst, bliksem, zowel bij ROBIN als bij haar leveranciers, mobilisatie, inbeslagname van goederen, handelsblok- kade, uitval of (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van telecommunicatieverbindingen) welke het nakomen van de Overeenkomst verhinderen of onredelijk kostbaar maken, zal de verplichting tot nakoming worden opgeschort voor een periode gelijk aan de duur van voornoemde omstandig- heden.

7.2 De partij die zich beroept op overmacht meldt dit zo spoedig mogelijk aan de andere partij en zal op eerste verzoek van de andere partij daartoe de nodige bewijsstukken overleggen.

7.3 Indien het nakomen van de Overeenkomst onmogelijk is geworden ten gevolge van overmacht, dan wel de periode van overmacht meer dan drie (3) maanden dreigt te gaan duren dan wel reeds duurt, heeft elke partij het recht om de Overeenkomst door een uitdrukkelijke en schriftelijke mede- deling te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst. ROBIN is ten gevolge van een beëindiging van de Overeenkomst op grond van overmacht nimmer tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden.

8. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

8.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals daarin is overeengekomen. Deze looptijd wordt telkens stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar, tenzij één der partijen de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één maand tegen het einde van een lopende contractperiode door schriftelijke opzegging per e-mail heeft opgezegd.

8.2 Niettegenstaande het elders in of bij de Overeenkomst bepaalde is gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden:

 • iedere partij, indien en zodra aan de andere partij (voorlopige) surseance van betaling is verleend en de (voorlopige) surseance van betaling langer dan zes (6) maanden achtereen heeft geduurd;

 • iedere partij, indien en zodra de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;

 • iedere partij, indien en zodra de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd, dan wel wordt gestaakt dan wel voor een substantieel onderdeel wordt vervreemd;

 • iedere partij, indien en zodra op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd en dit beslag een deugdelijke nakoming van de Overeenkomst belemmert;

 • iedere partij indien de andere Partij, na ingebrekestelling, ook na de gestelde redelijke termijn in gebreke blijft een verplichting uit de Overeenkomst na te komen.

8.3 Bij beëindiging van de Overeenkomst eindigt tevens het gebruiksrecht van de Programmatuur.

8.4 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te
duren, zullen ook na het einde van de Overeenkomst blijven gelden.

9. Intellectuele eigendom

9.1 Alle auteursrechten en eventuele overige rechten van intellectuele eigendom op alle door ROBIN aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Programmatuur of Documentatie alsmede op eventuele voorbereidende stukken zullen zowel tijdens als na afloop van de tussen ROBIN en Opdracht- gever gesloten Overeenkomst (blijven) berusten bij ROBIN of bij de derde van wie ROBIN het recht heeft verkregen om de betreffende Programmatuur of Documentatie aan de Op- drachtgever ter beschikking te stellen.

9.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt het bepaalde in het eerste lid van dit artikel ook indien het Programmatuur betreft die speciaal voor Opdrachtgever is ontwikkeld en vervaardigd.

9.3 Op wijzigingen, aanpassingen en/of nieuwe versies van de Programmatuur zijn deze voorwaarden onverkort van toepassing.

9.4 Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoudt ROBIN tevens al haar intellectuele eigendomsrechten op alle andere door haar verstrekte stukken zoals handleidingen, tekeningen, afbeeldingen, foto’s, schetsen, modellen en offertes.

9.5 Aan Opdrachtgever verstrekte stukken mogen door Opdrachtgever niet worden gekopieerd, nagemaakt, aan derden worden getoond of anders dan voor eigen gebruik gehanteerd.

10. Onder aanneming en overdracht rechten en plichten

10.1 ROBIN is gerechtigd rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen. Aan een dergelijke toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

10.2 Indien ROBIN bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wil maken van diensten van derden, hetzij in onder aanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel, dan is zij daartoe bevoegd.

11. De SaaS-dienst

11.1. In de desbetreffende Overeenkomst komen partijen overeen welke Functionaliteit ROBIN als SaaS zal leveren aan Opdrachtgever.

11.2 ROBIN garandeert dat zij gerechtigd is de overeengekomen Functionaliteit als SaaS ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever en vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van derden te dier zake.

12. Verplichtingen Opdrachtgever

12.1 Opdrachtgever zal handelen als een professionele gebruiker en in dat kader in ieder geval:

 • geen onoordeelkundig, ongeautoriseerd, onwettig of onoorbaar gebruik of gebruik niet overeenkomstig het gebruiksdoel maken van de SaaS van ROBIN;

 • zich ervan weerhouden om, gebruikmakend van de ICT-infrastructuur van ROBIN, informatie te verspreiden in strijd met de wet, de openbare orde of goede zeden. ROBIN kan informatie die naar haar oordeel in strijd is met de wet, de openbare orde of de goede zeden verwijderen of blokkeren, zonder dat dit voor ROBIN tot enige vorm van aansprakelijkheid leidt;

 • geen data op servers van ROBIN of door haar ingeschakelde derden plaatsen die in strijd zijn met de rechten, waaronder de intellectuele eigendomsrechten, van ROBIN of derden, inclusief maar niet gelimiteerd tot auteursrechten, databanken, ontwerpen, octrooien en handelsmerken;

 • geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van ROBIN of derden;

 • geen virussen verspreiden;

 • geen gebruik maken van andere dan door ROBIN geadviseerde apparatuur of anderszins de aanwijzingen van ROBIN met betrekking tot specifiek overeengekomen randvoorwaarden voor het gebruik opvolgen;

 • derden niet toestaan gebruik te maken van de SaaS zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ROBIN;

 • de Functionaliteit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ROBIN niet nader inrichten c.q. parametriseren zodanig dat de systeembelasting substantieel groter wordt of de stabiliteit van de Functionaliteit lager wordt;

 • haar personeel verplichten te handelen als professioneel gebruiker en de in dit artikel opgenomen geboden en verboden te accepteren.

12.2 ROBIN is gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen onmiddellijk op te schorten,
waaronder begrepen het staken van de SaaS, en zo nodig de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden of andere maatregelen te nemen zoals ROBIN dat nodig acht, indien Opdrachtgever zich niet houdt aan de Overeenkomst met dien verstande dat ROBIN Opdrachtgever voor zover de omstandigheden dat redelijkerwijs toelaten eerst schriftelijk informeert over het geconstateerde en daarbij Opdrachtgever een redelijke termijn gunt om alsnog aan de Overeenkomst te voldoen. Opdrachtgever zal in voorkomende situaties nimmer gerechtigd zijn tot schadevergoeding.

12.3 Opdrachtgever zal niets doen of nalaten waardoor ROBIN niet meer in staat is de prijs voor de SaaS te bepalen.

13. Data

13.1 Het plaatsen van data door Opdrachtgever op de ICT-infrastructuur van ROBIN of door haar ingeschakelde derden houdt geen eigendomsoverdracht van die data in. Medewerkers van ROBIN zijn niet gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de data van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever hiervoor vooraf schriftelijk goedkeuring heeft gegeven.

13.2 Opdrachtgever garandeert dat al het materiaal of data en instructies die door Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld aan ROBIN in het kader van het operationeel gebruik maken van de Functionaliteit, juist en volledig zijn en dat alle data en opslagmedia voor data voldoen aan de door ROBIN gegeven specificaties.

13.3 Opdrachtgever zal in overeenstemming met zijn wettelijke verplichtingen handelen ter zake data.

13.4 ROBIN is gerechtigd transactierecords die ouder dan 12 maanden zijn zelfstandig te verwijderen. Klantgegevens en klantcontacten zullen nooit zonder toestemming van Opdrachtgever worden verwijderd.

13.2 ROBIN garandeert niets met betrekking tot de dienstverlening welke niet door of namens
ROBIN wordt verzorgd, waaronder begrepen maar niet slechts daartoe beperkt de dienstverlening door de leveranciers van telecommunicatie(voorzieningen).

14. Privacy

14.1 Indien op enig moment van toepassing zal onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving op het gebied van privacy c.q. bescherming persoonsgegevens en in de relatie tussen ROBIN en Opdrachtgever ROBIN worden beschouwd als ‘de bewerker’ en Opdrachtgever als ‘de verantwoordelijke’. ROBIN zal onder geen enkele omstandigheid worden beschouwd als de verantwoordelijke partij zoals gedefinieerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

14.2 In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zal ROBIN een redelijk niveau van beveiliging van de Diensten garanderen indien deze Diensten het verwerken van persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens omvatten. Het redelijke niveau van beveiliging zal worden gerelateerd aan alle omstandigheden, zoals de aard van de gegevens en de kosten die worden gemaakt om een bepaald niveau van beveiliging te garanderen.

14.3 Opdrachtgever garandeert dat hij –indien en voor zover van toepassing- in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal handelen en alle verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende wetgeving zal naleven c.q. nakomen. Een verplichting kan zijn om de verwerking van persoonsgegevens aan te melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

14.4 Opdrachtgever garandeert de rechtmatigheid van het gebruik van persoonsgegevens, verwerking, archivering, het doel van het gebruik en de uitwisseling van persoonsgegevens en enig ander gebruik zoals voortvloeit uit de Diensten met betrekking tot de Overeenkomst.

14.5 Opdrachtgever zal ROBIN vrijwaren tegen elke aanspraak van derden, waaronder mede begrepen het College Bescherming Persoonsgegevens of individuen met betrekking tot het niet nakomen van de verplichtingen van Opdrachtgever zoals gesteld in dit artikel.

15. Beveiliging

15.1 ROBIN garandeert dat zij haar systemen adequaat zal beveiligen, zulks tegen de achtergrond van de stand der techniek.

15.2 Partijen zullen zich in alle redelijkheid inspannen om de data c.q. gegevens die hen door de wederpartij zijn verstrekt adequaat te beveiligen. Partijen verplichten zich om van de wederpartij verkregen informatie niet voor andere doeleinden of op andere wijze te gebruiken dan voor het doel en de wijze waarop de informatie is vertrekt of aan hem bij de uitvoering van de Overeenkomst bekend is geworden.

15.3 Opdrachtgever zal toereikende maatregelen nemen om wachtwoorden en vergelijkbare informatie vertrouwelijk te houden. Opdrachtgever zal maatregelen nemen om te voorkomen dat ongeautoriseerde personen toegang (kunnen) hebben tot de Functionaliteit en data. ROBIN kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die Opdrachtgever lijdt doordat derden ongeautoriseerd of onwettig gebruik maken van de Functionaliteit of data.

16. Beëindiging SaaS; exit service

16.1 Bij beëindiging van de Overeenkomst zal ROBIN op verzoek en voor rekening van Opdrachtgever aan Opdrachtgever alle medewerking verlenen ten gunste van de continuïteit van de geautomatiseerde informatievoorziening van Opdrachtgever, één en ander voor zover gerelateerd aan de SaaS. ROBIN zal de data tegen vergoeding in een voor Opdrachtgever te lezen bestandsformaat op een gangbare informatiedrager afleveren. In de Overeenkomst zal de wijze waarop en de hoogte van de vergoeding worden gespecificeerd (‘Exit service’).

17. Geheimhouding

17.1 Ieder der partijen zal alle redelijkerwijs te nemen maatregelen treffen teneinde de geheimhouding te waarborgen met betrekking tot alle vertrouwelijke gegevens waarvan zij of personen, van wie zij zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient, kennis nemen.

17.2 ROBIN staat ervoor in dat haar personeel en de personen van wie zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, zich onderwerpen aan door ROBIN vastgestelde regelingen welke een zo groot mogelijke beveiliging van haar computersystemen/centra beogen.

17.3 Indien aanvullende bepalingen en voorwaarden met betrekking tot beveiligingsmaatregelen dienen te worden overeengekomen, zullen deze in een afzonderlijke bijlage bij de overeenkomst worden vastgelegd.

18. Volledige Overeenkomst, afwijkingen en deelbaarheid

18.1 De schriftelijke Overeenkomst tussen partijen, met alle bijlagen en met toepasselijk verklaring van deze Verkoop Voorwaarden, bevat alle afspraken tussen partijen en treedt in de plaats van alle andere afspraken, toezeggingen en Overeenkomsten tussen partijen.

18.2 Wijzigingen en aanvullingen op de Overeenkomst(en) tussen partijen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

18.3 Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst of deze Verkoop Voorwaarden onverbindend of ongeldig mocht blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen verbinden zich om alsdan in onderhandeling te treden teneinde vervangende bepalingen overeen te komen welke de bedoeling van partijen zo dicht mogelijk benaderen.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1 Op deze Verkoop Voorwaarden, de Overeenkomst(en) en daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2 Alle geschillen welke tussen ROBIN en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan een gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, gevestigd te Rijswijk. Tevens is van toepassing het Minitrial Reglement van deze Stichting.

19.3 Indien een spoedeisende voorziening of het verkrijgen van verlof voor het leggen van conservatoir beslag gewenst of noodzakelijk is, kunnen partijen zich tot de alsdan bevoegde Arrondissementsrechtbank wenden.